Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu powstała z myślą o uzdolnionych dzieciach kochających balet, które chciałby przygotowywać się do profesjonalnej kariery scenicznej i zdobyć wykształcenie artystyczne.

Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 619/32/2012) co oznacza, że po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu komisyjnego, każdy absolwent otrzymuje dyplom zawodowego tancerza. Opieka ministerialna wiąże się także z nadzorem nad kadrą pedagogiczną, co stanowi dodatkową gwarancję najwyższych standardów nauczania.

Nauka baletu w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu trwa 9 lat. Zajęcia dla dzieci odbywają się w godzinach popołudniowych. W trakcie nauki realizowane są przedmioty zawodowe (taneczne) oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii baletu. Taki system nauki dostosowany jest do potrzeb uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących. W klasie pierwszej zajęcia dla dzieci odbywają się trzy razy w tygodniu, a w klasach starszych cztery razy w tygodniu.

Cele działalności Szkoły to:

  • Rozwijanie pasji do sztuki tańca ze szczególnym naciskiem na indywidualność ucznia.
  • Umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju artystycznego poprzez odpowiedni dobór przedmiotów.
  • Przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych oraz do egzaminu dyplomowego, a tym samym umożliwienie im dalszych studiów w kierunku pedagogiczno – artystycznym.
  • Stworzenie dzieciom możliwości do zdobycia wykształcenia pozwalającego na podjęcie pracy zawodowej w Polsce i w Unii Europejskiej.
  •  

    UWAGA: Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zwolnienia z dodatkowej, czwartej godziny wychowania fizycznego dzięki wydanemu przez nas zaświadczeniu. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128).