Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY BALETOWEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ W POZNANIU

I.                 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, znajdującej się pod linkiem: https://szkolabaletowa.poznan.pl/ (dalej, jako Strona) oraz zasady korzystania z funkcjonalności Strony przez Użytkowników.
 2. Strona prowadzona jest przez Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, KRS: 0000843421, NIP: 9721308520, REGON: 38614352 oraz Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, KRS: 0000845122, NIP: 7812009816, REGON: 386250746 – określane dalej łącznie jako Administrator.
 3. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony jest możliwy osobiście – w siedzibie Administratora, tj. Petera Mansfelda 4, Poznań, za pośrednictwem poczty e-mail: info@szkolabaletowa.poznan.pl ub telefonicznie: 3. 511 901 162. Aktualne godziny, w których możliwy jest kontakt osobisty lub telefoniczny publikowane są pod linkiem: https://szkolabaletowa.poznan.pl/kontakt/.
 4. Przez Użytkownika rozumie się każdą osobę korzystającą ze Strony, w szczególności osoby korzystające z funkcjonalności Strony polegającej na rejestracji na zajęcia.

II.               Zasady korzystania ze Strony

 1. Za pośrednictwem Strony Użytkownik może uzyskiwać bieżące informacje na temat bieżącej działalności Administratora, a ponadto, za pomocą udostępnianych formularzy – możliwość zarejestrowania Użytkownika lub małoletniego dziecka/podopiecznego Użytkownika na zajęcia prowadzone przez Administratora.
 2. Użytkownik nie może, za pośrednictwem funkcjonalności Strony, zamieszczać na niej treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych, dyskryminujących, nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub innych treści niezgodnych z prawem.

III.              Rejestracja na zajęcia

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności Strony, Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji na zajęcia. Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika danych, na podstawie których Administrator nawiązuje kontakt z Użytkownikiem. Nawiązanie kontaktu następuje na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Wypełnienie formularza nie stanowi gwarancji zapisu na zajęcia. Możliwość zapisu na zajęcia jest uzależniona od dostępności miejsc w określonej grupie, a w przypadku zajęć w zakresie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca (zawodowa edukacja baletowa) – od pozytywnego wyniku egzaminów oraz posiadanych predyspozycji.
 3. Formularz zapisu dostępny jest na podstronie https://szkolabaletowa.poznan.pl/rekrutacja-i-zapisy-na-balet-i-akrobatyke/ po wyborze wskazanych zajęć (przycisk „Dołącz do nas”).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu wszystkich wymaganych danych. Administrator nie odpowiada za podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych, w tym w szczególności, jeżeli w wyniku podania danych niekompletnych lub nieprawdziwych niemożliwe jest podjęcie dalszego kontaktu zmierzającego do rejestracji na zajęcia.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych wskazywanych w formularzu znajdują się w Polityce Prywatności, znajdującej się pod linkiem
  Podanie danych osobowych w formularzu jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne celem rozpoczęcia procedury rejestracji.

IV.             Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Strony, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić nieprawidłowości do Administratora.
 2.     W przypadku wyniknięcia jakichkolwiek sporów dotyczących funkcjonowaniem Strony, Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów. Informację o polubownych metodach rozwiązywania sporów można znaleźć pod linkiem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php