Fundacja

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź powstała, aby ułatwić możliwość filantropijnych działań życzliwym nam osobom i instytucjom. Do jej celów należy m. in.: organizowanie dodatkowych funduszy na spektakle zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych; występowanie o stypendia artystyczne dla wybitnie uzdolnionej młodzieży; stworzenie warunków dalszej edukacji dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami przy udziale środków europejskich, szczegółowe cele fundacji znajdują się w jej statucie. Działalność fundacji będzie otwarta na wszelkie inicjatywy służące krzewieniu kultury i wspierania rozwoju młodych adeptów sztuki.

Dla wychowanków Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, świadomość tego, że przedsięwzięcia tworzone z myślą o nich i przy ich udziale wspierane są przez znaczących patronów z pewnością będzie miała wpływ na ich motywację i poczucie dumy z przynależności do objętej kuratelą grupy. Mamy szczerą nadzieję, iż również pośród Państwa znajdą się osoby, które adekwatnie do swoich możliwości będą chciały podtrzymywać wielowiekową tradycję mecenatu.

 

Konto Fundacji:
28 1140 2004 0000 3102 7569 3986

 

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Gabriel Kaczmarek

RADA FUNDACJI
Przewodnicząca: Anna Niedźwiedź
Członkowie: Anna Namyślak, Sławomir Wrembel