Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – SZKOŁA BALETOWA ANNY NIEDŹWIEDŹ W POZNANIU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w funkcjonalności Strony Internetowej Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu, znajdującej się pod linkiem: https://szkolabaletowa.poznan.pl/(dalej, jako Strona)
2. Administratorami danych osobowych są:
a. Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, KRS: 0000843421, NIP: 9721308520, REGON: 38614352 – w zakresie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu rejestracji na zajęcia prowadzone w ramach Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu (zawodowa edukacja baletowa)
b. Szkoła Baletową Anny Niedźwiedź sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, KRS: 0000845122, NIP: 7812009816, REGON: 386250746 – w zakresie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu rejestracji na pozostałe zajęcia prowadzone w ramach działalności Szkoły.
3. Kontakt z Administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych jest możliwy osobiście – w siedzibie Administratorów, tj. Petera Mansfelda 4, Poznań, za pośrednictwem poczty e-mail:info@szkolabaletowa.poznan.pl lub telefonicznie: 511 901 162 Aktualne godziny, w których możliwy jest kontakt osobisty lub telefoniczny publikowane są pod linkiem: https://szkolabaletowa.poznan.pl/kontakt/.
4. Przez Użytkownika rozumie się osobę korzystającą z funkcjonalności Strony, w zakresie której udostępniane są oraz przetwarzane dane osobowe, tj. osobę zapisującą się na zajęcia lub rodzica/opiekuna prawnego zapisującego na zajęcia swoje małoletnie dziecko lub małoletnią osobę, nad którą Użytkownik sprawuje pieczę. Polityka ma zastosowanie także do przetwarzania danych osobowych małoletnich udostępnionych przez Użytkowników.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza rejestracji:
a. Rok urodzenia osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach,
b. Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach, a w przypadku osób małoletnich – także imię i nazwisko rodzica lub opiekunka prawnego małoletniego,
c. Adres e-mail Użytkownika,
d. Numer telefonu Użytkownika
– w celu nawiązania kontaktu oraz rozpoczęcia procedury zmierzającej do zapisania określonej osoby na zajęcia prowadzone przez Administratora
2. Administratorzy mogą również przetwarzać również następujące dane osobowe udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza rejestracji:
a. Adres e-mail,
b. Numer telefonu,
– w celu przesyłania informacji marketingowych, w tym również informacji o wydarzeniach realizowanych przez Administratorów, aktualnych promocjach itp.
3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, w przypadku nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Administratorami bezpośrednio na adres e-mail Administratora. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Użytkownika oraz wyłącznie w celu, dla jakiego Użytkownik nawiązał kontakt z Administratorem.
4. Zasady wypełniania formularza rejestracyjnego znajdują się w Regulaminie, znajdującym się pod linkiem: https://szkolabaletowa.poznan.pl/regulamin/
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do zapisania określonej osoby na zajęcia prowadzone przez Administratora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rozpoczęcia procedury zapisu na zajęcia.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne dla celu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, zasady dalszego przetwarzania danych reguluje odrębna umowa.

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów mogą być podmioty współpracujące z Administratorami danych, gdy jest to niezbędne w celu realizowania czynności w celu których dane są przekazywane oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratorów, w szczególności do kancelarii prawnej oraz współpracowników Administratora uczestniczących w procesie rekrutacji.
2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe, o których mowa w pkt. II.1 powyżej są przetwarzane przez okres prowadzonej procedury zmierzającej do zapisu określonej osoby na zajęcia (okres rekrutacji). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w późniejszym okresie, za zgodą Użytkownika, w szczególności w sytuacji, w której nie dojdzie do zawarcia umowy ze względu na brak miejsc w wybranej grupie, a Użytkownik będzie zainteresowany otrzymaniem od Administratora informacji o zwolnieniu się miejsca w wybranej grupie.
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. II.2. przetwarzane są przez okres 10 lat od dnia wyrażenia zgody, jednakże w żadnym przypadku nie dłużej, niż do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. II.3. przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
• Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VI. Polityka cookies

1. W ramach działania Strony nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Zbieranie informacji w zakresie plików cookies wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody za pośrednictwem pop-upu pojawiającego się przy uruchomieniu Strony. Administratorzy informują, że nie wyrażenie zgody na zbieranie plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony w prawidłowy sposób.
3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika.
7. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
b) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
d) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
e) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
f) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).